Statut Fundacji

Statut Fundacji Wspierania Twórczych Inicjatyw LYADA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw LYADA” z siedzibą w Zielonej Górze zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Irynę Brovko zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 09.01.2014 przed asesorem notarialnym Martą Miśkiewicz zastępcą notariusza Adriany Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze przy Placu Pocztowym numer 15 za repertorium A nr 161/2014 i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Zielona Góra.

§5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami RP, zgodnie z obwiązującymi przepisami.

§ 6

Fundacja może tworzyć w kraju i za granicą swoje oddziały i przedstawicielstwa.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 8

Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji.

§9

Fundacja może używać skróconej nazwy Fundacja LYADA.

§10

Fundację powołuje się na czas nieokreślony.

§11

Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§12

Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone.

§ 13

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

Rozdział II

Cele i środki działania fundacji

 § 14

1. Celem Fundacji jest aktywizacja oraz wspieranie twórczości i kreatywności dzieci, młodzieży iosób dorosłych, ponadto celami Fundacji są działania na rzecz:

 1. Rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa
 2. Animacji kultury i edukacji
 3. Dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 5. Ochrony i promocji zdrowia
 6. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 7. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 8. Integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 9. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 10. Rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 12. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 13. Działalności charytatywnej;
 14. Mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 15. Integracji cudzoziemców;
 16. Równych praw kobiet i mężczyzn;
 17. Osób w wieku emerytalnym;
 18. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 19. Turystyki i krajoznawstwa;
 20. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 21. Promocji i organizacji wolontariatu;
 22. Organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

2. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną w zakresie realizowanych celów określonych w  § 14 pkt. 1.

3. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać finansowo i organizacyjnie działalność innych instytucji, organizacji i osób.

§ 15

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji
 2. Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej.
 3. Podejmowanie inicjatyw wspierających twórczy rozwój.
 4. Wspieranie osób uzdolnionych i tworzenie grup twórczych.
 5. Wzmacnianie postaw aktywnych i prospołecznych.
 6. Organizowanie: warsztatów, szkoleń, kursów, wykładów, konferencji, imprez kulturalnych, akcji społecznych, wystaw, wernisaży, pokazów, koncertów, przedstawień teatralnych, projekcji filmowych, konkursów, przeglądów, festiwali, wymian młodzieżowych, targów.
 7. Działania na rzecz integracji państw europejskich i dialogu międzykulturowego.
 8. Wspieranie działań na rzecz tolerancji i integracji.
 9. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i mediami.
 10. Współpracę z artystami, nauczycielami, animatorami kultury, psychologami, trenerami, arteterapeutami i wolontariuszami.
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 12. Wspieranie członków fundacji w realizowaniu zamierzeń artystycznych i podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych.
 13. Inne działania na rzecz kultury, edukacji i rozwoju osobistego.

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

§ 16

Majątek Fundacji składa się z:

1. Funduszu Założycielskiego w kwocie 3000 zł, o którym mowa w akcie notarialnym jej ustanowienia;

2. Nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację w toku jej działania;

3. Środków finansowych uzyskanych przez Fundację w toku jej działania.

§ 17

Dochody Fundacji pochodzą z:

1. Dotacji i darowizn;

2. Spadków i zapisów;

3. Subwencji oraz grantów;

4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

5. Odsetek bankowych;

6. Uczestnictwa w realizacji programów zgodnych z celami fundacji.

§ 18

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich działań statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 19

Władzami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji

Rada Fundacji

§ 20

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

5. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady oraz przewodniczy posiedzeniom Rady.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

7. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§ 21

1. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem upływu kadencji, odwołania przez Radę bądź z chwila śmierci członka Rady.

2. Odwołanie członka Rady następuje szczególnie w przypadku:

 1. złożenia – skierowanej na ręce Rady pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Rady
 2. istotnego naruszenia postanowień statutu
 3. nie pełnienia obowiązku członka Rady przez okres dłuższy niż rok.

3.        Do przyjęcia uchwały, o której mowa w pkt.2 podpunkt b i pkt.2 podpunkt c wymagana jest jednomyślność pozostałych członków Rady, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 22

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji może zwołać każdy Członek Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie lub drogą elektroniczną.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

5. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.

6. Posiedzenia Rady mogą odbywać się w formie telekonferencji.

7. W razie niemożliwości pełnienia przez Przewodniczącego Rady obowiązków, jego funkcje pełni inny członek Rady przez niego upoważniony. W sytuacji, gdy brak jest takiego upoważnienia, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady wskazany przez Radę.

8. Rada Fundacji może podejmować na wniosek Przewodniczącego uchwały w trybie obiegowym. Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji otrzymali projekt uchwały.

9. Uchwały w trybie obiegowym nie mogą być podejmowane w sprawach:

 1. personalnych;
 2. zmiany Statutu;
 3. połączenia z inną fundacją;
 4. likwidacji Fundacji.

§ 23

Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane osoby spoza grona członków Rady – z głosem doradczym.

§ 24

Do kompetencji Rady należy:

1. Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji i lub połączenia z inna fundacją,

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,

3. Ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków zarządu,

4. Wytyczanie głównych kierunków działania fundacji,

5. Zatwierdzanie programów działania fundacji,

6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności zarządu oraz udzielania mu absolutorium,

7. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności fundacji,

8. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez zarząd,

9. Przyznawanie, na wniosek zarządu fundacji, odznak i medali honorowych;

10. Dokonywanie zmian w statucie fundacji;

11. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

Zarząd Fundacji

§ 25

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa Fundacji, powołanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest powołany przez Fundatora.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w przypadku:

 1. złożenia na ręce Rady pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu,
 2. nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż sześć miesięcy,
 3. istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji,
 4. nie wypełniana nałożonych na niego obowiązków,
 5. śmierci członka Zarządu.

4. Uchwała w sprawie odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji w przypadkach o których mowa w par. 3 podpunkt b – d zapada jednomyślnie członkami Rady.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentacja fundacji na zewnątrz;

2. Uchwalenie rocznego i wieloletniego planu działania fundacji,

3. Sporządzenie coroczne sprawozdania z działalności fundacji i przedkładanie go radzie,

4. Sprawowanie zarządu majątkiem fundacji,

5. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

6. Przygotowanie wniosków i występowanie z nimi na zewnątrz.

§ 27

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały Zarządu są podejmowane większością głosów.

3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

4. Roczne sprawozdania z działalności Fundacji w danym roku kalendarzowym oraz z wykonania planu za dany rok kalendarzowy Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji.

§ 28

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych i ze stosunku pracy, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych Fundację reprezentuje Prezes Fundacji lub upoważniony przez niego V-c Prezes Fundacji.

3. W sprawach ze stosunku pracy Fundację reprezentuje Prezes Fundacji lub upoważniony przez niego V-c Prezes Fundacji.

4. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

§ 29

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu drogą elektroniczną.

§ 30

1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie lub za wynagrodzeniem.

2. Rada Fundacji podejmuje decyzję o wykonywaniu funkcji członka Zarządu w ramach umowy o pracę oraz ustala zasady wynagrodzenia.

Rozdział V

Zmiana Statutu

§ 31

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

Rozdział VI

Połączenie z inną fundacją

§ 32

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z innąfundacją, na warunkach określonych umową obu Fundacji.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulecistotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, przyczym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 33

W sprawach decyzji dotyczącej połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział VII

Postanowienia Końcowe

§ 34

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 35

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 36

Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd lub likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.

§ 37

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

§ 38

Statut wchodzi w życie od dnia wpisania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym