Rowerowa Gra Miejska 2018

Zapraszamy na IV Rowerową Grę Miejską!

Jeździsz na rowerze? Lubisz przygody? Zbieraj drużynę i walcz o puchar Zielonej Góry!

Rowerowa Gra Miejska – to zabawa dla każdego kto jeździ na rowerze – niezależnie od stopnia zaawansowania!

Dla uczestników:
– nagrody dla wszystkich
– drużynowa przygoda
– 10 ciekawych zadań
– 25 km dookoła miasta
– piknik na mecie

Gra odbędzie się 23 czerwca, w godz. 12:00-18:00.

 

Regulamin Rowerowej Gry Miejskiej

Ogólne

 1. Rowerowa Gra Miejska (dalej Gra) jest organizowana przez Fundację Wspierania Twórczych Inicjatyw LYADA (dalej Organizator).
 2. Gra odbędzie się w Zielonej Górze 23 czerwca 2018 w godzinach 12:00 – 18:00.
 3. Termin Gry może zostać zmieniony ze względu na warunki pogodowe.
 4. W Grze biorą udział drużyny składające się z 3-5 osób pełnoletnich (zwanych dalej Uczestnikami).
 5. Każda drużyna ma wyznaczonego Lidera, który jest osobą reprezentującą drużynę. Lider zgłasza drużynę do udziału w Grze. Lider musi dopilnować, żeby każdy członek drużyny zapoznał się z Regulaminem.
 6. Zgłoszenia odbywają się na stronie http://lyadafund.eu.
 7. W Grze biorą udział wyłącznie osoby niezmotoryzowane.
 8. Za udział w Grze pobierane jest symboliczne wpisowe w wysokości 30 zł od drużyny. Wpisowe będzie w całości przeznaczone na wyprawkę energetyczną.
 9. Wpisowe musi być wpłacone na konto 73 2030 0045 1110 0000 0397 7440 Fundacji LYADA najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem Gry. W tytule przelewu należy wpisać “Rowerowa Gra Miejska, wpisowe” i podać nazwę drużyny.
 10. W Grze może brać udział maksymalnie 15 drużyn. Przy rejestracji drużyny do udziału w Grze decyduje kolejność wpłaty wpisowego. W przypadku, gdy wpisowe wpłynęły na konto Organizatora już po zamknięciu listy uczestników, wpisowe zostanie zwrócone w nieprzekraczalnym terminie 7 dni po zakończeniu Gry.
 11. Drużynie zakwalifikowanej do udziału w Grze przysługuje prawo zrezygnowania
  z udziału ze zwrotem wpisowego tylko w przypadku przeniesienia terminu Gry. Danej drużynie Organizator zwraca wpisowe tylko, gdy Lider poinformuje Organizatora o rezygnacji najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem Gry.
 12. O zakwalifikowaniu drużyny Lider zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.
 13. O przeniesieniu Gry Lider drużyny zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie najpóźniej 1 dzień przed uprzednio planowaną datą rozpoczęcia Gry.
 14. Każdy Uczestnik sam odpowiada za stan swojego zdrowia i stan techniczny swojego roweru podczas Gry.
 15. Każdy Lider powinien posiadać naładowany telefon, aby ewentualnie skontaktować się z Organizatorem.
 16. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW na czas trwania Gry. Warunkiem uzyskania ubezpieczenia jest podanie imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania Uczestnika w specjalnym formularzu po zgłoszeniu drużyny do udziału w Grze. Dane osobowe na potrzeby ubezpieczenia będą przekazane firmie ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie jest dobrowolne, ale w przypadku rezygnacji każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o rezygnacji.

Przebieg Gry

 1. Gra polega na zdobywaniu baz i zebraniu jak największej liczby punktów poprzez wykonywanie różnych zadań. W każdej bazie można zdobyć maksymalnie 10 punktów.
 2. Trasa zawiera 10 baz położonych dookoła Zielonej Góry. Długość trasy to około 30 km. Trasa Gry nie jest oznakowana, każda drużyna sama wybiera jaką drogą dociera do następnej bazy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby baz.
 3. Gra rozpoczyna się o godzinie 12:00 zbiórką na polanie przy Amfiteatrze.
 4. Lider drużyny zgłasza się do biura Organizatora. W biurze Organizatora Lider otrzymuje paszport Gry, energetyczną wyprawkę dla każdego zgłoszonego członka drużyny (zalecane jest posiadanie plecaka lub torby rowerowej) oraz namiary pierwszej bazy. Lider także otrzymuje formularz oświadczenia zapoznania się z Regulaminem i musi zwrócić go z podpisami wszystkich członków swojej drużyny przed startem.
 5. Pierwsza baza i kierunek przejazdu trasy dla każdej drużyny wybierane są metodą losową przy rejestracji drużyny w biurze Organizatora.
 6. Paszport Gry służy do rejestracji zebranych punktów.
 7. Start odbędzie się o godzinie 12:30. Drużyny wyruszają do swojej pierwszej wyznaczonej bazy. Po starcie kończy się rejestracja drużyn.
 8. Każda baza oznaczona jest chorągiewką z napisem “BAZA GRY”. Na każdej bazie znajduję się opiekun bazy (dalej Opiekun), który czuwa nad prawidłowym wykonaniem zadania przez drużynę i nalicza punkty.
 9. Drużyna jest zobowiązana wykonywać wszystkie polecenia Opiekuna.
 10. Drużyna może przystąpić do wykonania zadania wyłącznie przy obecności wszystkich członków drużyny na bazie. Zadanie wykonują wyłącznie członkowie drużyny – zabrania się korzystania z pomocy innych osób, w tym także telefonicznie.
 11. Po wykonaniu zadania i naliczeniu punktów, Opiekun przekazuje namiary następnej bazy. Namiary bazy będą podane w formie współrzędnych GPS. Na przykład 51.925111, 15.488079.
 12. Dla wykonania niektórych zadań może być potrzebny smartfon z połączeniem do Internetu i przeglądarką internetową, a także z aplikacją do zczytywania QR-kodu.
 13. W przypadku, gdy jeden z członków drużyny lub drużyna w całości rezygnuje z udziału w trakcie Gry, Lider zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora.
 14. Po zaliczeniu wszystkich baz drużyna kieruje się do mety. Kolejność przybycia na metę nie jest brana pod uwagę przy podsumowaniu punktów.
 15. Meta znajduje się w tym samym miejscu co Start – na polanie przy Amfiteatrze.
 16. Opiekunowie znajdują się na bazach do godziny 17:00. Po godzinie 16:30 opiekunowie kierują drużyny na metę niezależnie od tego czy drużyna zaliczyła wszystkie bazy.
 17. Po przybyciu na metę drużyna zgłasza się do biura gdzie odbędzie się podsumowanie punktów.
 18. Nagrody w postaci pucharów otrzymują 3 drużyny, które nazbierają największą liczbę punktów. W przypadku gdy taką samą liczbę punktów nazbierają dwie lub więcej drużyn, Organizator może przeprowadzić dogrywkę.
 19. Nagrody lub upominki otrzymują wszystkie drużyny.

Postanowienia dodatkowe

 1. Ze względu na to, że trasa Gry nie jest oznaczona, drużyny  zobowiązane do przestrzegania zasad ruchu drogowego przy przemieszczaniu się po mieście.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników Gry pozostawione bez opieki.
 3. Zabrania się:
  1. Bycia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających podczas Gry;
  2. Zachowywania się w sposób agresywny, niezgodnie z powszechnie przyjętymi normami oraz postanowieniami Regulaminu, przeszkadzania innym Uczestnikom;
  3. Niszczenia wyposażenia lub oznakowania baz;
  4. Przemieszczanie się między bazami w sposób inny niż na rowerze (albo prowadząc rower obok siebie);
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji drużyny za złamanie zasad niniejszego Regulaminu.
 5. Gra jest dokumentowana poprzez robienie zdjęć i nagrywanie. Materiały te są wykorzystywane później w celach sprawozdawczo-promocyjnych (m.in. na stronie internetowej, w wydawnictwach, informacjach prasowych). Biorąc udział w grze, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku zgodnie z tym punktem.

Formularz zgłoszeniowy >>