Regulamin wydarzeń organizowanych przez Fundację LYADA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, jest wydany przez organizatora wydarzeń kulturalnych Fundację Wspierania Twórczych Inicjatyw LYADA.

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywały na terenie, na którym Wydarzenie jest przeprowadzane. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

Wejście na Teren Wydarzenia oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na wydarzeniu i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie, a także urządzeń znajdujących się na nim.

II. WSTĘP NA TEREN WYDARZENIA

Wstęp na Teren Wydarzenia przysługuje dzieciom oraz ich rodzicom lub opiekunom.

Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Wydarzenia oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Wydarzenia.

Organizator Wydarzenia może odmówić wstępu na Wydarzenie oraz przebywania na nim osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Wydarzenia.

Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są do podporządkowania się wymogom organizatora i odpowiednim służbom.

W przypadku niedostosowania się do wymagań organizatora osoby zakłócające porządek wydarzenia zostaną pouczone prze określone w Regulaminie służby, a w razie stawiania oporu doprowadzone i przekazane organom Policji.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE WYDARZENIA

Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu oraz porządek podczas trwania Wydarzenia, poprzez

– powiadomienie Policji;

– powiadomienie Straży Gminnej;

– powiadomienie Ochotniczej Straży Pożarnej;

– udostępnienie pomocy medycznej.

Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Wydarzenia zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Wydarzenia.

Przez cały czas trwania Wydarzenia rodzice i opiekunowie zobowiązani są do ciągłego nadzorowania aktywności swoich dzieci. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają jego rodzice bądź opiekunowie.

W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na Terenie Wydarzenia powinny:

– natychmiast powiadomić Organizatora;

– unikać paniki;

– stosować się do poleceń Organizatora i komunikatów;

– nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji lub promocji Organizatora. Wizerunek osób przebywających na Terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora (http://lyadafund.eu)

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Organizator:

Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw LYADA