Zgłoszenie do udziału w II Rowerowej Grze Terenowej

Relacja z I Rowerowej Gry Terenowej (wideo i zdjęcia)

Regulamin

Postanowienia Ogólne

 1. Terenowa Gra Rowerowa „W 80 dni dookoła świata” (dalej Gra) jest organizowana przez Fundację Wspierania Twórczych Inicjatyw LYADA (dalej Organizator) i współfinansowana ze środków miasta Zielona Góra.

 2. Gra odbędzie się w Zielonej Górze 29 sierpnia 2015 w godzinach 13:00 – 20:00.

 3. Termin Gry może zostać zmieniony ze względu na warunki pogodowe.

 4. W Grze biorą udział drużyny składające się z 3-5 osób pełnoletnich (zwanych dalej Uczestnikami).

 5. Każda drużyna ma wyznaczonego Lidera, który jest osobą reprezentującą drużynę. Lider zgłasza drużynę do udziału w Grze.

 6. Zgłoszenia odbywają się na stronie http://lyadafund.eu.

 7. W Grze biorą udział wyłącznie osoby niezmotoryzowane.

 8. Za udział w Grze pobierane jest symboliczne wpisowe w wysokości 20 zł od drużyny. Wpisowe będzie w całości przeznaczone na zakup wyprawki energetycznej dla uczestników.

 9. Wpisowe musi być wpłacone na konto  73 2030 0045 1110 0000 0397 7440 Fundacji LYADA najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem Gry. W tytule przelewu należy wpisać “Terenowa Gra Rowerowa, wpisowe” i podać nazwę drużyny.

 10. W Grze może brać udział maksymalnie 20 drużyn. O zakwalifikowaniu drużyny do udziału w Grze decyduje kolejność wpłaty wpisowego. W przypadku, gdy wpisowe wpłynęło na konto Organizatora już po zamknięciu listy uczestników, zostanie ono zwrócone drużynie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni po zakończeniu Gry.

 11. Drużynie zakwalifikowanej do udziału w Grze przysługuje prawo zrezygnowania 
  z udziału ze zwrotem wpisowego tylko w przypadku przeniesienia terminu Gry. Danej drużynie Organizator zwraca wpisowe tylko, gdy Lider poinformuje Organizatora o rezygnacji najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem Gry.

 12. zakwalifikowaniu drużyny Lider zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.

 13. O przeniesieniu terminu Gry Lider drużyny zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie najpóźniej 1 dzień przed uprzednio planowaną datą rozpoczęcia Gry.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby baz.

 15. Każdy Uczestnik sam odpowiada za stan swojego zdrowia i stan techniczny swojego roweru podczas Gry.

 16. Każdy Lider powinien posiadać naładowany telefon z wystarczającą kwotą na koncie, aby ewentualnie skontaktować się z Organizatorem.

Przebieg Gry

 1. Gra polega na zdobywaniu baz i zebraniu jak największej liczby punktów poprzez wykonywanie różnych zadań. Przy każdej bazie można zdobyć maksymalnie 5 punktów.

 2. Trasa zawiera 10 baz położonych na terenie Zielonej Góry. Długość trasy to około 30 km. Trasa Gry nie jest oznakowana, każda drużyna sama wybiera jaką drogą dociera do następnej bazy.

 3. Gra rozpoczyna się o godzinie 13:00 zbiórką na Wagmostawie.

 4. Lider drużyny zgłasza się do biura Organizatora. Przy zgłoszeniu Lider musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

 5. W biurze Organizatora Lider drużyny otrzymuje kopię niniejszego regulaminu. Po podpisaniu go przez wszystkich członków drużyny otrzymuje paszport Gry, energetyczną wyprawkę dla każdego zgłoszonego członka drużyny (zalecane jest posiadanie plecaka lub torby rowerowej) oraz namiary pierwszej bazy.

 6. Pierwsza baza dla każdej drużyny wybierana jest metodą losową przy rejestracji drużyny.

 7. Paszport Gry służy dla rejestracji zebranych punktów.

 8. Start odbędzie się o godzinie 13:30. Drużyny wyruszają do swojej pierwszej wyznaczonej bazy. Po starcie kończy się rejestracja drużyn.

 9. Każda baza oznaczona jest czerwoną wstążką. Na każdej bazie znajduję się opiekun bazy (dalej Opiekun), który czuwa nad prawidłowym wykonaniem zadania przez drużynę i nalicza punkty.

 10. Drużyna jest zobowiązana wykonywać wszystkie polecenia Opiekuna.

 11. Drużyna może przystąpić do wykonania zadania wyłącznie przy obecności wszystkich członków drużyny na bazie. Zadanie wykonują wyłącznie członkowie drużyny – zabrania się korzystania z pomocy innych osób, w tym także telefonicznie.

 12. Po wykonaniu zadania i naliczeniu punktów, Opiekun przekazuje namiary następnej bazy.

 13. Namiary bazy mogą być przybliżone lub podane w zagadkowej formie. Jeśli drużyna nie może odnaleźć lokalizacji bazy, Lider może zadzwonić do Organizatora po dokładne namiary. Każdy taki telefon wiąże się z karą odjęcia 1 punktu.

 14. Po wykonaniu zadania na bazie, drużyna otrzyma część zadania bonusowego. Wykonanie zadania bonusowego nie jest obowiązkowe. Zaliczenie poprawnie wykonanego zadania bonusowego odbywa się na mecie podczas podsumowania zdobytych punktów.

 15. W przypadku, gdy jeden z członków drużyny lub drużyna w całości rezygnuje z udziału w trakcie Gry, Lider zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora.

 16. Po zaliczeniu wszystkich baz drużyna kieruje się do mety. Kolejność przybycia na metę nie jest brana pod uwagę przy podsumowaniu punktów.

 17. Opiekunowie znajdują się na bazach do godziny 18:00. Po godzinie 17:30 opiekunowie kierują drużyny na metę niezależnie od tego czy drużyna zaliczyła wszystkie bazy.

 18. Po przybyciu na metę drużyna zgłasza się do biura gdzie odbędzie się podliczenie punktów.

 19. Zwycięzcą Gry zostaje drużyna, która nazbiera największą liczbę punktów. W przypadku gdy taką samą liczbę punktów nazbierają dwie lub więcej drużyn, Organizator może przeprowadzić dogrywkę.

 20. Nagrody lub upominki otrzymują wszystkie drużyny.

Postanowienia dodatkowe

 1. Dodatkowe bonusy:

  1. Drużyna, która będzie ubrana w stroje bohaterów książki „W 80 dni dookoła świata” otrzymuje dodatkowo po 1 punkcie za strój (stroje w drużynie nie powinny się powtarzać);

  2. Drużyna, która będzie posiadać książkę „W 80 dni dookoła świata” otrzyma dodatkowy 1 punkt;

  3. Drużyna, w której co najmniej jeden członek będzie nagrywać wideo otrzymuje dodatkowe 2 punkty.

 2. Ze względu na to, że trasa Gry nie jest oznaczona, drużyny są zobowiązane do przestrzegania zasad ruchu drogowego przy przemieszczeniu się po mieście.

 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników Gry pozostawione bez opieki.

 4. Zabrania się:

  1. Bycia pod wpływem alkoholu lub środków narkotycznych podczas Gry;

  2. Zachowywania się w sposób agresywny, niezgodnie z powszechnie przyjętymi normami oraz postanowieniami Regulaminu, przeszkadzania innym Uczestnikom;

  3. Niszczenia wyposażenia lub oznakowania baz;

  4. Przemieszczania się między bazami w sposób inny niż na rowerze;

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji drużyny za złamanie zasad niniejszego Regulaminu.

 6. Uczestnicy wyrażają zgodę na robienie zdjęć, nagrywanie oraz późniejsze wykorzystanie wizerunku uczestników (m.in. na stronie internetowej, w wydawnictwach, informacjach prasowych, reklamach) w celach sprawozdawczo-promocyjnych.

 

Formularz zgłoszeniowy